See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section
Arenguprogramm

Kvaliteedijuhi arenguprogramm

Miks osaleda kvaliteedijuhi arenguprogrammis?

Kvaliteedijuhi rolliks on olla juhtkonnale sisuliseks partneriks organisatsiooni arendamisel. Eestis taandub kvaliteedijuhi roll kahjuks sageli formaalsele poolele – n.ö. „tööle dokumentidega“, et organisatsioon läbiks järjekordse auditi ei kaotaks sertifikaati kui olulist müügiargumenti. Kvaliteedijuhi arenguprogramm pakub kvaliteedijuhtidele praktilist ja asjatundlikku tuge oma rolli efektiivsemaks täitmiseks.

Arenguprogrammis osaledes on kvaliteedijuhtidel ja -spetsialistidel võimalik saada vajalik impulss, teadmised ja oskused, et hinnata olemasoleva kvaliteedijuhtimissüsteemi toimimist ja leida võimalusi süsteemi edasiarendamiseks. Iga programmi koolitus analüüsib juhtimissüsteemi parendamist erineva nurga alt.

Eesmärgid

 1. anda osalejatele praktilisi ja igapäevaseks tööks vajalikke teadmisi ning oskusi, mis võimaldaksid juhtimissüsteemi tulemuslikkust hinnata, analüüsida ja parendada;
 2. anda edasi erinevate organisatsioonide kogemusi kaasaegsete juhtimismeetodite rakendamisest;
 3. võimaldada diskussiooni ja rühmatööde käigus vahetada omavahelisi praktilisi kogemusi.

Sihtgrupp

Kvaliteedijuhi arenguprogramm on mõeldud kvaliteedijuhtidele ning kvaliteedijuhi rolli täitvatele juhtidele ja spetsialistidele, kes soovivad arendada oma oskusi ja vilumust juhtimissüsteemi sisulisel hindamisel ning arendamisel. Soovitame tulla mitmekesi – siis on lihtsam saadud ideid realiseerida.

 

Programmi kava

Iga juhtimissüsteemi väljaarendamiseks ja toimivana hoidmiseks tehtav investeering peaks lõppkokkuvõttes andma organisatsioonile olulist kasu. Seda eelkõige kitsaskohtade kõrvaldamise ja vigade ning kadude vähendamise ning ennetamise kaudu. Lean metoodikad on rakendatavad ka juhtimissüsteemi arendamisel. See aitab muuta organisatsiooni erinevad protsessid tõhusamaks, täpsemaks ja mõjusamaks, mille tulemusena on võimalik pühenduda olulistele teguritele ning vältida üleliigset ressursikulu.

Koolitus annab vastuse, kuidas juhtimissüsteemi abil kulusid kokku hoida ja hoolitseda ka tegevuste mõjususe suurendamise eest.

Koolituse teemad:

 • juhtimissüsteemis esinevate kulude teadvustamine
 • erinevate kadude avastamine juhtimissüsteemis
 • kvaliteedikulude mõõtmine ja analüüsimine
 • kulude alandamine juhtimissüsteemi abil
 • kuidas lõimida ISO 9001 nõuded Lean põhimõtetega
 • juhtimissüsteemi mõjususe ja tõhususe suurendamine
 • organisatsiooni parendusvõimaluste kaardistamine ja prioriteetsete parendusvaldkondade määramine
 • vajalike parendusprogrammide ettevalmistamine ja elluviimine kulude kokkuhoidmiseks
 • parendusprojektide tulemuslikkuse hindamine

Loe lähemalt https://www.tjo.ee/koolitus/juhtimissusteemi-mojususe-ja-tohususe-suurendamine/

Praktikas on korduvalt kinnitust leidnud väide: „Mida mõõdad, seda saad“. Kogemused näitavad, et meie poolt püstitatud mõõdikud juhivad meid mõõdiku suunas. Kui mõõdik on õige, siis on mõne aja pärast põhjust rõõmustada ja vastupidi. Kvaliteedijuhi üheks rolliks on erinevate mõõdikute väljatöötamine.

Koolitusel käsitletaksegi erinevate mõõdikute väljatöötamist, alates protsessidest ning lõpetades strateegiliste mõõdikute ja tasakaalus tulemuskaardi (BSC – Balanced ScoreCard) metoodikal põhineva mõõdikute süsteemiga. Koolitusel arutletakse, kuidas luua mõõdikute süsteem, mis on allutatud eesmärkide saavutamisele, lihtne ja läbipaistev ning hõlbustab organisatsioonis toimivate protsesside jälgimist ja juhtimist.

Koolituse teemad:

 • meie tegevuste protsessiline iseloom
 • kuidas muuta protsessid mõõdetavaks
 • protsesside kaardistamine ja analüüsimine
 • protsesside mõõdikute määratlemine
 • strateegiliste eesmärkide püstitamine ja tasakaalustamine
 • tasakaalus tulemuskaardi ja eesmärkide süsteem
 • tasakaalustatud strateegiliste eesmärkide realiseerimise süsteem (BSC)

Loe lähemalt https://www.tjo.ee/koolitus/tasakaalus-moodikute-susteemi-valjaarendamine/

Tüüpiline kvaliteedijuhtimissüsteem käsitleb standardis viidatud protsesse ja valdkondi. Elu on aga märksa mitmekesisem. Igas organisatsioonis on veel palju tegevusi, mis ISO 9001 vm standardi nõuetega otseselt ei haaku. Olgu selleks siis turundustegevused, raamatupidamine vm. Samas on organisatsiooni toimimise huvides oluline luua ühtne ja terviklik juhtimissüsteem, milles igal tegevusel on oma selge roll ja eesmärk.

Koolitus käsitleb ühtse tervikliku juhtimissüsteemi väljaarendamist, mis lõimiks erinevad valdkonnad ühtseks tervikuks, et tekiks sünergia ja saavutataks parimad tulemuse.

Koolituse teemad:

 • erinevate protsesside eesmärgid rollid organisatsioonis
 • kuidas erinevaid valdkondi juhtimissüsteemiga lõimida
  • strateegiline juhtimine
  • turundus ja kliendihaldus
  • personali hindamis- ja arendamissüsteem
  • klienditeenindusstandardid
  • raamatupidamine ja finantsplaneerimine
  • riskijuhtimine
 • standardites käsitletud valdkondade lõimimine (mida koos, mida eraldi)
 • kuidas kaasata süsteemi arendamisse teiste valdkondade juhid ja töötajad
 • kuidas jõuda tervikliku juhtimisega organisatsioonini

Loe lähemalt https://www.tjo.ee/koolitus/tervikliku-juhtimissusteemi-loomine/

Terviklik kvaliteedijuhtimine (Total Quality Management – TQM) on organisatsiooni juhtimise ideoloogia, mis on aluseks paljudele kaasaegsetele juhtimiskäsitlustele. Seda on otseselt või kaudselt seostatud mitmete sarnaste metoodikatega (protsessijuhtimine, õppiv organisatsioon jt). Terviklikkuse põhimõtteid arvestav organisatsioonilise täiuslikkuse mudel (Excellence Model) on sageli aluseks ka organisatsiooni enesehindamise läbiviimisel. Ka juhtimiskvaliteedi auhindade puhul lähtutakse sarnasest mudelist ja kriteeriumidest.

Koolituse tulemusena on osalejatel teadmised, kuidas saab täiuslikkuse mudelit ja tervikliku kvaliteedijuhtimise põhimõtteid kasutada enesehindamise läbiviimiseks ja organisatsiooni arendamiseks. Kogemused näitavad, et 2 päevaga saavad osalejad vajalikud kogemused praktiliste tööde baasil ja mõistavad hindamissüsteemi.

Koolituse teemad:

 • TQMi põhimõtete rakendamine juhtimissüsteemis
 • kvaliteedijuhtimine tänapäeva organisatsioonides: TQM ja õppiv organisatsioon
 • enesehindamise põhimõtted ja metoodikad (lihtsamatest keerukamateni) koos praktiliste töödega
 • kuidas valida jõukohane hindamis- ja arendamisvahend
 • organisatsioonilise täiuslikkuse mudel Euroopas ja Eestis (EFQM ja Eesti Juhtimiskvaliteedi auhinna mudel)
 • põhjalik ülevaade Eesti Juhtimiskvaliteedi auhinna mudelist ja kriteeriumidest koos praktiliste harjutustega
 • enesehindamise planeerimine ja läbiviimine

Loe lähemalt https://www.tjo.ee/koolitus/tqmi-ja-enesehindamine-praktikas/

Riskijuhtimist on hakatud rakendama järjest laiemalt, pidevalt lisandub uusi valdkondi. Riskijuhtimine on ka paljude juhtimissüsteemide standardite aluseks (olgu see siis keskkonna või töötervishoiu vm riski ohjamine, info või tarneahela turvalisuse tagamine või koguni organisatsiooni jätkusuutlikkuse tagamine). Kaasaegses organisatsioonis eeldatakse süsteemset lähenemist ka riskijuhtimisele.

Koolitusel ongi kavas näidata, kuidas riskijuhtimist süsteemselt käsitleda ja erinevates valdkondades tulemuslikult rakendada.

Koolituse teemad:

 • Riskijuhtimise põhimõtted/printsiibid ja mõisted
 • Riskijuhtimise raamstruktuuri mudel
 • Rahvusvahelises standardis ISO 31 000 esitatud juhised ning nende rakendamine
 • Riskijuhtimise raamstruktuuri kavandamine, elluviimine, seire ja ülevaatus ning pidev parendamine
 • Riskijuhtimise protsessi teostamine konteksti määratlemise, kommunikatsiooni, riskide kaalutlemise ja käsitlemise kaudu

Loe lähemalt https://www.tjo.ee/koolitus/riskide-mojus-juhtimine/

Organisatsiooni tasandil tekib igapäevaselt erineva keerukusastme ning iseloomuga probleeme, mille lahendamine võtab suure osa töötajate ja juhtkonna ajaressursist. Koolitusel osalejad õpivad probleemidele efektiivselt ja loovalt lahendusi leidma ja erinevaid probleemilahendusmeetodeid kasutama. Kuidas on võimalik probleemidest õppida ja luua süsteem, mis tagaks, et sarnaseid probleeme enam tulevikus ei korduks?

Koolituse teemad:

 • praktilised tööriistad rakendamiseks erinevates situatsioonides
 • tehnikad info kogumiseks
 • tehnikad info süstematiseerimiseks
 • tehnikad otsustamise lihtsustamiseks
 • parendussüsteemi loomine
 • parendussüsteemi tulemuslikkuse hindamine
 • Toyota parendussüsteem

Loe lähemalt https://www.tjo.ee/koolitus/probleemide-lahendamise-tooriistad/

Metoodika ja õpimudel

Programm koosneb viiest 1-päevasest ja ühest 2-päevasest koolitusmoodulist (kokku 7 koolituspäeva). Koolitused toimuvad intervalliga, et luua võimalus saadud ideede ja praktiliste soovituste elluviimiseks. Järgmisel seminaril arutatakse tulemused läbi ja osalejatel on võimalik saada täiendavaid suuniseid ja vastused tekkinud küsimustele. Pikaajaliste praktiliste kogemustega koolitaja tutvustab praktikas kasutatavaid võtteid ja tööriistasid. Praktilised töövõtted ja kvaliteedijuhtimise tööriistade kasutamine kinnistatakse rühmatööde, praktiliste harjutuste, arutelude ja näidete kaudu omandatud teadmistega.

icon
1. Süsteemne ülevaade teemadest ja teadmiste kinnistamine praktiliste tööde abil
icon
2. Praktilised ideed ja tööriistad, mida oma igapäevatöös rakendada
icon
3. Tekkinud ideede ja mõtete iseseisev rakendamine moodulite vahel
icon
4. Rakendamiskogemuste arutelu, täiendavad suunised

Õpitulemused

Programmi läbijad on saanud:

 • süsteemse ülevaate praktikas kasutatavatest võtetest, mis aitavad juhtimissüsteemi tulemuslikkust tõsta;
 • arutada kvaliteedijuhtimisega seonduvaid küsimus teiste kvaliteedijuhtidega;
 • arvukalt uusi tööriistu ja ideid, mida oma töös järele proovida;

Osalejate tagasiside

“Programm tundus hea lahendus, kuidas oma omandatud teadmisi ja kogemusi paremini struktureerida ning tühjad kohad uute teadmistega täita.”

“Kuna mul ei ole kvaliteedijuhtimisalast haridust, siis tundus selline mitme teemaga programm hea lahendus, kuidas oma omandatud teadmisi ja kogemusi paremini struktureerida ning tühjad kohad uute teadmistega täita. Ettevõtte jaoks oli täiendavaks eesmärgiks, et investeerides minu koolitamisse ei ole vaja täiendavalt investeerida konsultanti(de)sse uuenenud ISO standarditele vastavaks sertifitseerimiseks. Koolitus meeldis mulle väga nii sisu kui läbiviimise poolest ning tänaseks on meie ettevõte ka uutele standarditele vastavuse sertifikaadid saanud, mis näitab, et koolitus tõesti ka toimis ja materjalid leidsid kasutamist. Ja ehkki mul tekkis iga koolituspäeva ajal hasart, mida kõike on vaja firmas teisiti teha, segatud jõuetusega sellega hakkama saada, lohutas koolitaja: „Kui toimib hästi, polegi vaja muuta.“ Kindlustunnet andis võimalus Jussiga arutada ettevõttega seotud detaile kvaliteedijuhtimissüsteemis ja selle uuendamises.” 

Iiris Õunpuu, Estko AS kvaliteedi- ja ostujuht

Koolituse lõpetamise tingimused

Koolituse edukas lõpetamine eeldab koolitusel osalemist täies mahus. Koolituse täies mahus läbinud osalejale väljastatakse tunnistus vastavalt koolitustel osalemise tingimustes kirjeldatud korrale (vt jaotis „tunnistuste väljastamise kord“).

Ajakava ja info

Kõik seminarid toimuvad reeglina TJO koolituskeskuses (Väike-Paala 1, V korrus). Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjale, lõunasööki ja kohvipause.

09:15 Registreerumine, hommikukohv
09:30 Koolituspäeva algus
12:45 Lõuna
16:30 Koolituspäeva lõpp

Koolitaja

Jussi Onoper

Jussi on üle 25-aastase kogemusega koolitaja ja juhtimiskonsultant, kes on koolitanud nii era- ja avaliku sektori organisatsioone Eestis ja ka välisriikides. Samuti on Jussi hinnatud koolitaja ja moderaator, kes on välja töötanud ja läbi viinud paljusid koolitusprogramme ja arenguprogramme nii avalike kui orgnaisatsioonisiseste koolitustena. Jussi on läbinud erinevate ISO standardite juhtaudiitorite kursused, teiste seas ka ISO/IEC 27001 standardi osas.

Miks valida partneriks TJO Konsultatsioonid?

 • üle 25 aasta kogemusi koolituste ja nõustamisprojektide läbiviimisel;
 • üle 400 rahuloleva kliendi erinevatest tegevusvaldkondadest;
 • oleme kujunenud Eestis juhtimissüsteemide arendamise ja kvaliteedijuhtimise valdkonna kompetentsikeskuseks;
 • programmi juhtivkoolitaja on ühtlasi ka standardi ISO 9001:2015 tõlkija.

Järgmine arenguprogramm toimub:

Tekkis küsimusi? Soovite tellida koolitust sobival ajal ja kohas? Võtke ühendust!

Seotud teenused