See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

Mis on CE-märgistus?

Mis on CE-märk?

CE-märgistus näitab, et toode vastab sellele õigusaktiga esitatud nõuetele ja selle suhtes on järgitud õigusaktis sätestatud toote nõuetele vastavuse tõendamise korda. Toote nõuetele vastavust tõendab õigusaktis sätestatud juhtudel vastavussertifikaat, vastavusdeklaratsioon või vastavusmärk.

CE-märgistuse paigaldamine

CE-märgistuse paigaldamine enne toote turule laskmist ja kasutuselevõttu on kohustuslik kõigile Euroopa Liidu liikmesriikides toodetavatele, turustatavatele või kasutatavatele tootele, mis võiksid kahjustada isikute ohutust, tervist, vara või keskkonda, ning millele on sellest tulenevalt õigusaktiga esitatud nõuded.

Vastavusmärk koosneb tähemärkidest C ja E, see paigaldatakse õigusaktis ettenähtud juhtudel tootele, toote pakendile või tootega kaasas olevale dokumendile nähtavalt, püsivalt ja selgelt eristatavalt. Sellele lisatakse toote kasutamisega või muu tootega seonduv teave.

Vastavushindamine

Kui toote vastavushindamisse oli kaasatud tunnustatud asutus, peab õigusaktis ettenähtud juhtudel vastavusmärgi juurde olema lisatud asjaomase tunnustatud asutuse tunnusnumber.
Vastavusmärgiga ei või varustada toodet, mille puhul seda õigusaktiga ette nähtud ei ole, samuti on keelatud vastavusmärgiga sarnaste või eksitavate märkide või kirjade kasutamine.

Vastavusmärgi tähemärkide kuju, nende asetus teineteise suhtes ning vastavusmärgi proportsioonid määratletakse Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2000. a määrusega nr 423 “Vastavusmärgi kuju, mõõtmed ja paigaldamise kord”.
Teisi märke võib tootele, selle pakendile või tootega kaasas olevale dokumendile kanda tingimusel, et vastavusmärgi nähtavus ja eristatavus ei halvene.

Vastavusdeklaratsioon peab sisaldama vähemalt järgmist teavet:

 1.  vastavusdeklaratsiooni väljaandja nimi või nimetus, väljaandja elu- või asukoht;
 2. andmed toote identifitseerimiseks;
 3. viited õigusaktidele ja standarditele või tehnilisele tunnustusele, millele toode vastab;
 4. vastavusdeklaratsiooni väljaandmise aeg ja koht;
 5. vastavusdeklaratsiooni väljaandja nimi ja allkiri või tema esindaja nimi, allkiri ja ametikoht;

Tootja või tema volitatud esindaja võib välja anda vastavusdeklaratsiooni ning paigaldada tootele vastavusmärgi, kui on järgitud toote nõuetele vastavuse tõendamise korda, sealhulgas on ettenähtud juhtudel olemas vastavussertifikaat.

Tootele ei tohi paigaldada CE-märgistust, kui toode ei ole CE-märgistust sätestava direktiivi reguleerimisalas
Tootja või tema volitatud esindaja või ka tarnija peab esitama kõik tootmist ja nõuetega vastavust tõendavad dokumendid vastava toote turujärelevalvet teostava asutuse nõudmisel.

CE märgistust vajavad tooted

CE märgistust vajav toode on Euroopa Liidus turule lastav asi, mis võiks kahjustada isikute ohutust, tervist, vara või keskkonda ning millele on sellest tulenevalt õigusaktiga (direktiiviga) esitatud nõuded.

CE märgistust vajav toode

CE märgistust vajav toode on Euroopa Liidus turule lastav asi, mis võiks kahjustada isikute ohutust, tervist, vara või keskkonda ning millele on sellest tulenevalt õigusaktiga (direktiiviga) esitatud nõuded. Tähtsaimad tootevaldkonnad, mis tõenäoliselt vajavad CE-märgistust, on:

 • lihtsurveanumad
 • mänguasjad
 • ehitustooted
 • tooted, mis tekitavad elektromagnetvälju
 • masinad
 • isikukaitsevahendid
 • liftid
 • mitteautomaatsed kaalud
 • organismi siirdatavad aktiivsed meditsiiniseadmed
 • in vitro meditsiinivahendid
 • gaasiseadmed
 • telekommunikatsiooniseadmed
 • kuumaveekatlad
 • meditsiinivahendid
 • madalpingeseadmed
 • tsiviilkäibes olevad lõhkeained
 • potentsiaalsed plahvatusohtlikud keskkonnad
 • lõbusõidulaevad
 • surveseadmed
 • köisraudteed

Kui toote puhul on õigusaktiga ette nähtud nõuetele vastavuse tõendamine, peab selle tootega turule laskmisel või kasutusele võtmisel õigusaktis ettenähtud juhtudel kaasas olema vastavusdeklaratsiooni või vastavussertifikaadi koopia ja toode olema vastavusmärgistatud.

CE-märgiga seonduva dokumentatsiooni vastavuse hindamine

Oleme valmis viima teenustööna läbi direktiivi nõuetele vastavuse eelhindamise. Kui soovite meie abil siis palun andke sellest teada.

CE-märgi taotlemisega seonduv konsultatsioon

Üks meie põhiteenustest on juhtimissüsteemide arendamine. Juhtimissüsteemide arendamisega seondub ka tootmisohje süsteemide loomine ja arendamine. Tüüpiliselt nõuavad direktiivid reguleeritud valdkonnas väljaantud spetsiifilisele standardile vastava tootmisohje süsteemi väljaarendamist ja juurutamist. Konsultandid aitavad tootmisohje süsteemi viia tasemele, mis on vastavuses direktiivis viidatud standardi nõuetega ja vajadusel (kui nõutakse) valmis sertifitseerimiseks volitatud asutuse poolt.

Tutvu lisaks meie pakutavate nõustamisteenustega CE-märgistusega seonduvalt.

Tunned teema vastu huvi?