See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

Mis on teadmiste ja oskuste arendamise toetus?

 • Projekti maksumus minimaalselt 2 000 eurot
 • Toetuse taotluste vastuvõtt toimub jooksvalt
 • Toetuse piirmäär on 50% abikõlbulikest kuludest

Toetuse eesmärgid
Toetuse eesmärgiks on tõsta ettevõtete töötajate ja juhtide tööalaste teadmiste ja oskuste taset ettevõtete konkurentsivõime suurendamiseks läbi erinevate teadmiste-oskuste arendamise projektide.

Toetust saavad taotleda:
Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud FIE või äriühing, samuti MTÜd, sihtasutused ja kutseühendused, inkubaator või maakondlikud arenduskeskused, mis esindavad ettevõtjate huve.

Eeltingimused taotlejale:

 • taotlejal on tasutud riiklikud maksud. Maksuvõla ajatamise korral peavad maksud olema tasutud ajakava kohaselt ning tuledeklaratsioonid tähtajaliselt esitatud.
 • taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust;
 • taotlejal on nõutavad vahendid projekti omafinantseerimiseks;
 • taotleja omakapital vastab «Äriseadustikus» kehtestatud nõuetele;
 • juhul kui toetust antakse vähese tähtsusega abi raames, ei tohi kasusaajale viimase kolme aasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ületada koos meetme raames taotletava toetusega 200 000 eurot
 • juhul kui taotleja on sihtasutuselt varem saanud toetust riigieelarvelistest vahenditest, mis on kuulunud tagasimaksmisele, peavad tagasimaksed olema tehtud nõutud summas ja tähtaegselt.

Mida toetatakse?

 • juhtimiskoolitusi;
 • erialaseid täiendkoolitusi;
 • väljaspool Eestit toimuvatel erialakonverentsidel osalemisi;
 • nõustamisteenuse kasutamist;
 • juhtimissüsteemide esmast sertifitseerimist.

Projekti pikkus:

 • abikõlblikkuse periood algab 5 päeva pärast EAS-le taotluse esitamise päevast või taotluses märgitud hilisemast kuupäevast. Enne taotluse esitamist tehtud kulud ei ole abikõlblikud. Kulu arvestatakse tekkepõhiselt ja tekkimise päevaks loetakse kuludokumendi koostamise kuupäeva.
 • Projektide kestvuseks on maksimaalselt 12 kuud

Hindamiskriteeriumid (üldistatult):

 • ettevõtja arengupotentsiaal – 25% maksimaalsest koondhindest;
 • projekti mõju ettevõtjale – 30% maksimaalsest koondhindest;
 • ettevõtja organisatsiooniline võimekus projekti elluviimisel – 20% maksimaalsest koondhindest;
 • projekti ettevalmistuse kvaliteet – 15% maksimaalsest koondhindest;
 • projekti kuuluvus lõikes 5 loetletud eelistuste hulka – 10% maksimaalsest koondhindest.

Taotlusele lisatavad dokumendid (vastavalt vajadusele):

 • koolitajale või konsultandile esitatud lähteülesanne,
 • vähemalt 3 omavahel sõltumatut hinnapakkumist, kui teenusepakkuja hind ületab 5 000 eurot,
 • konsultandi tööplaan ja/või koolitaja koolitusprogramm,
 • teenusepakkuja litsentsid vms tegutsemisõigust tõendavad dokumendid,
 • taotleja arendustegevuste plaan,
 • projektis osalejate nimekiri
 • jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne, mis ei ole vanemad kui 3 kuud.

Lisainfo
Loe lähemalt, millist abi saab TJO Konsultatsioonid pakkuda EL abirahade taotlemisel või võta meiega ühendust. Oleme meelsasti valmis vastama teie küsimustele täpsemalt!

Tutvuge ka meie konsultatsiooniteenuste ja koolituskalendriga

Tunned teema vastu huvi?