See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

Standard ISO 45001 annab võimaluse pöörata tööohutuse valdkonnas uus lehekülg

Jussi Onoper
Juhatuse esimees, konsultant ja koolitaja

Ilmselt on vähe neid, kes ei oleks oma organisatsiooni juhtide suust kuulnud mõnda järgmistest lausetest: „Töötajad on meie organisatsiooni suurim vara!“; „Kui töötajad on rahul, on rahul ka kliendid ja omanikud!“; „Meie kapital on inimkapital!“ jne, jne. Kui aga analüüsida Eesti ettevõtete töökeskkonda eelkõige töötervishoiu ja tööohutuse võtmes laiemalt, ei vasta sisu sageli üllale loosungile.

Alates 2009. aastast on Eesti ettevõtetes tööõnnetuste arv järjepidevalt tõusnud, ulatudes Tööinspektsiooni andmetel 2018. aastal 5128-ni. See tähendab, et eelmisel aastal juhtus iga päev Eestis ca 14 tööõnnetust. Õnnetuste tagajärjel kaotas aasta jooksul elu lausa 10 inimest. Iga nullist suurem arv on selles kategoorias liiga suur…

Tõsisemalt on esile kerkimas n.ö. uut tüüpi töötervishoiualased riskid, mis seotud eelkõige psühhosotsiaalsete teguritega (nt tööstress ja läbipõlemine, tööalane kiusamine jne). Selliste riskide maandamiseks puuduvad paljudel tööandjatel täna vajalikud oskused ja kogemused. Vaatamata kaunilt kõlavate loosungitele ei ole Eesti ettevõtted tervikuna kahjuks kuigi eesrindlikud töökeskkonda ja ohutusse panustajad.

TTO-valdkonnas napib teadlikku, süsteemset ja sisulist juhtimist

Kui soovime leida tõendeid süsteemsest ja läbimõeldud tegevusest tööohutuse ning töötervishoiu tagamisel Eesti organisatsioonides, on pilt samuti pigem kurvastav. Töötervishoiu ja -ohutuse juhtimissüsteemide valdkonnas on seni levinud Briti taustaga spetsifikaat OHSAS 18001. Vastavalt OHSAS 18001 nõuetele on oma juhtimissüsteemi sertifitseerinud paraku vaid käputäis, napilt üle 200 ettevõtte. Tööandjatega suheldes oleme sageli tõdenud, et põhiline motivaator, miks tegeletakse TTO-juhtimissüsteemi arendamisega, ei ole kahjuks töötajate heaolu. Pigem on selleks vajadus saada sertifikaadi näol „turunduslik lisaargument“, mis võimaldab  edukamalt riigihangetel osaleda. Tihti mängib rolli ka kontserni või klientide poolne surve, mitte juhtide soov oma töötajate töötingimusi parandada ja ohutust tagada. Siiski – õnneks leidub ka mitmeid vastupidiseid näiteid.

Uus standard ISO 45001

Alates 2018. aastast hakkas TTO-valdkonnas kehtima uus standard ISO 45001, mis asendab 3-aastase üleminekuperioodi jooksul senise OHSAS 18001. ISO 45001 on oma ülesehituselt ja struktuurilt sarnane teiste enamlevinud juhtimissüsteemide standarditega (nt ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015) ja koosneb kümnest peatükist. Neist peatükid 4-10 käsitlevad sisulisi nõuded töötervishoiu ja -ohutuse juhtimissüsteemidele.

4. peatükk, „Organisatsiooni kontekst“, nõuab organisatsioonilt TTO-süsteemi seisukohalt oluliste sisemiste ja väliste teemade, töötajate jt huvipoolte ja nende vajaduste ning ootuste, juhtimissüsteemi käsitlusala ja juhtimissüsteemi ning selle protsesside määratlemist.

5. peatükk, „Eestvedamine“, nõuab, et tippjuhtkond demonstreeriks oma eestvedamist ja pühendumust töötervishoiu ja-ohutuse valdkonnale. Vajalik on ka töötervishoiu ja –ohutuse alaste juhtpõhimõtete, vastutajate ning rollide ja kohustuste selge määratlemine.Võrreldes teiste juhtimissüsteemide standarditega nõuab ISO 45001 ka töötajatega arupidamist ning töötajate osalemist.

6. peatükk, „Planeerimine“, käsitleb töötervishoiu ja –ohutuse juhtimissüsteemiga soetud nn strateegiliste riskide ja võimaluste määratlemist, mis seonduvad kavatsetavate väljundite saavutamisega ning loomulikult  ka TTO riskide tuvastamis-hindamist . Samuti nõuab standard õigusaktide jm nõuete kindlaksmääramist ning TTO-valdkonnas mõõdetavate eesmärkide püstitamist ja seonduva tegevusplaani ettevalmistamist.

7. peatükk, „Tugi“, lisab personalikompetentsuse ja teadlikkuse, aga ka teabevahetuse ja dokumenteeritud teabega seonduvaid nõuded.

8. peatükk, „Toimimine“, kirjeldab nõudeid vajalike ohjemeetmete ja protsesside sisseseadmiseks, et tagada ohutu ja tervislik töökeskkond. Siia kuulub loomulikult ka hädaolukordadeks valmisoleku plaan. Uute nõuetena on lisandunud muudatuste juhtimise ja sisseostuga seonduvad nõuded TTO võtmes.

9. peatükk, „Tulemuslikkuse hindamine“, nõuab, et organisatsioon mõtleks läbi, mida tasub seirata, mõõta ja analüüsida, et hinnata TTO-alast tulemuslikkust ning kuidas oleks seda kõige otstarbekam teha.   Loomulikult kuuluvad siia ka õigusaktide jm nõuetega vastavuse hindamine ja siseauditite ning juhtkonnapoolsete ülevaatuste läbiviimine.

10. peatükk, „Parendamine“, määratleb nõuded vahejuhtumite ja mittevastavuste käsitlemiseks ning  korrigeerivate ja järjepidevale parendamisele suunatud tegevuste läbiviimiseks.

Standardi ISO 45001 nõuded loovad aluse ja raamistiku eesmärgistatud, läbipaistvaks, tulemuslikuks, faktipõhiseks ja töötajaid kaasavaks töötervishoiu ja -ohutuse alaseks tegutsemiseks. Vähetähtis ei ole ka asjaolu, et uus standard võimaldab TTO-valdkonna lõimida edukalt organisatsiooni muude valdkondade, näiteks strateegilise juhtimise, kvaliteedi- või keskkonnajuhtimisega.

Uus standard – uus tase

Organisatsioonidel, kes olid varem sertifitseeritud vastavalt OHSAS 18001 (või EVS 18001) nõuetele on nüüd kuni 2021. aastani aega, et oma juhtimissüsteem ISO 45001 nõuetega vastavusse viia ja re-sertifitseerida. Neile organisatsioonidele, kus seni töötervishoiu ja –ohutuse juhtimissüsteemi välja arendatud ja juurutatud ei ole, annab uus standard suurepärase võimaluse TTO-valdkond süsteemselt läbi mõelda ning igapäevase juhtimisega lõimida.

Igal juhul võimaldab ISO 45001 standardi juurutamine anda töötervishoiu ja -ohutuse valdkonnale organisatsioonis uue tähenduse. Valdkonnaga seotud riskide ja võimaluste sisuline läbimõtlemine, seonduvate eesmärkide püstitamine ja meetmete rakendamine aitavad organisatsiooni uuele tasemele viia.  Kindlasti annab ISO 45001 standardi juurutamine asjakohase sisu ka artikli alguses tsiteeritud hüüdlausetele töötajatest kui ettevõtte suurimast varast.

Kui soovite saada põhjalikumat ülevaadet standardist ISO 45001 ja/või selle erisustest võrreldes OHSAS 18001-ga, olete oodatud 21. veebruaril, 2019 toimuvale koolitusele ISO 45001le vastav töötervishoiu ja ohutuse juhtimissüsteem.

TJO Konsultatsioonid on valmis pakkuma ka organisatsioonisiseseid nõustamisprogramme ja koolitusi ning auditeid, eesmärgiga arendada välja ja juurutada TTO-juhtimissüsteem või minna üle OHSAS 18001-lt ISO 45001-le.

Tunned teema vastu huvi?