See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

Konsultant kirjutab: Kuidas edukalt taotleda ettevõtlustoetust?

Margus Tapupere
Müügi- ja turundusjuht

Ettevõtjatel on mitmeid ideid, kuidas oma organisatsiooni konkurentsivõimet suurendada. Olgu plaanis innovaatiliste tehnoloogiate ja toodete arendamine, organisatsiooni kitsaskohtade lahendamine konsultatsiooni või koolitusprojekti käigus või tegevuse laiendamine uutel turgudel. Sageli jääb hüva mõtte realiseerimine enamjaolt vajalike finantsvahendite puudumise taha.

Kus kohast oma ideedele rahalist toetust leida?

Täna on sellele kitsaskohale hea lahendus – pea pool aastat on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) jaganud Euroopa Liidu struktuurifondide ja Eesti riigi toetusi ettevõtete konkurentsivõime suurendamiseks. Toetusi on EAS ettevõtjatele jaganud ka varem, kuid praegused programmid on välja töötatud uutel alustel. Täpsemat infot EASi toetusprogrammide kohta leiab www.eas.ee. Meelsasti vastavad Teie küsimustele ka antud programmidega kokkupuutuvad juhtimis- ja ettevõtluskonsultandid. Oma küsimused võite esitada siin.

Miks projekte tihti tagasi lükatakse?

Senised kogemused toetustaotlusprojektide esitamisel näitavad, et sõltumata toetusskeemist ja esitatava projekti nüanssidest peituvad põhilised probleemid ja ka negatiivsed otsused enamjaolt just pisidetailide taga. Tänane nõuanne käsitleb mõningaid aspekte, mida rahataotluse koostamisel kindlasti silmas tuleks pidada.

Nii taotleja kui ka taotlus peavad vastama määruse tingimustele.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kaudu on võimalik raha taotleda enam kui 10 programmi ehk toetusskeemi raames. Iga toetusskeemi tingimused on sätestatud vastavas määruses, mille tingimustega tuleb projekti koostajal detailselt kursis olla, et edu saavutada. Programmide tingimused nii toetust taotlevale organisatsioonile, projekti sisule kui ka taotlusdokumentatsioonile on erinevad.

Näiteks on mõningate skeemide (näiteks Nõustamistoetus) raames välistatud suurettevõtetele toetuse andmine. Samuti on enamikus programmideks välistatud näiteks toetuste eraldamine põllumajanduse, kaubanduse ning metsanduse ja kalandusega tegelevatele ettevõtetele. Kindlasti ei tohi toetuse taotlemisel hetkel olla organisatsioonil ajatamata maksuvõlgu, seda kontrollitakse alati ning paraku ei võimalda seadus isegi paarikroonise intressivõla olemasolul ettevõttele toetust määrata.

Programmi määrus sätestab ka täpsed tingimused, millistele kulutustele on võimalik toetust küsida ja milline on vajalik omafinantseerimise määr. Soovitame projekti eelarve koostamisel lähtuda määruses toodud lubatud kuluartiklitest. EAS viib ettevõtte eelnevate perioodide majandusnäitajate põhjal läbi ka ettevõtte finantssuutlikkuse analüüsi, mille käigus hinnatakse, kas organisatsioon on võimeline võetud omafinantseerimiskohustust täitma.

Igas toetusskeemis on lisaks vastavasisulisele taotlusankeedile tarvis esitada hulk lisadokumente (näiteks möödunud majandusaasta aruanne, alternatiivpakkumised, täiendav informatsioon projekti kohta jne). Kui mõni nõutav dokument on puudu, nõuab EAS kindlasti selle täiendavat esitamist, mis aga omakorda tähendab ajakulu taotluse menetlemisel.

Iga programmi üldtingimused on üleval ka EASi koduleheküljel. Nendega tutvumine võimaldab kiiresti hinnata, kas organisatsioonile antud rahastamisskeem sobib. Samuti soovitame EASi koduleheküljelt alla laadida vastava määruse detailse teksti ning enne projektikirjutamist see põhjalikult läbi töötada. EAS on loomas oma veebikeskkonda vastavaid kontrollteste, mis võimaldavad enne projekti esitamist hõlpsalt hinnata, kas taotleja ning taotlus programmi tingimustele vastavad.

Projekt peab vastama programmi eesmärkidele.

Kui projekti esmane vastavuskontroll on läbitud ning selle käigus on tuvastatud nii taotleja kui ka rahataotluse (dokumentatsiooni) vastavus nõuetele, läheb projekt edasi sisulisele hindamisele. EASi rahastamisprogrammide põhiliseks eesmärgiks on ettevõtluskeskkonna ja ettevõtete konkurentsivõime, eelkõige aga eksporditegevuse ja tööhõive, suurendamine. Igal rahastamisskeemil on omaette spetsiifilised eesmärgid ja kindlad eelistused, mis on samuti üles loetletud vastavas määruses.

Siinkohal on oluline enda jaoks selgeks mõelda ning argumenteerida, kuidas kavandatav projekt aitab kaasa skeemi eesmärkidele ja üldloogikale. Taotlusankeedis tuleb selgelt põhjendada:

  1. milline on lahendatav probleem
  2. projekti eesmärke kirjeldada mõõdetavalt
  3. eesmärkide saavutamiseks kavandatavaid tegevusi.

 

Tihtipeale ei ole projekti eesmärgid ja tegevused lahendamist vajava probleemiga kooskõlas või info eesmärkide ja tegevuste kohta liiga üldsõnaline.
Sisuliselt poolelt hinnatakse ka seda, kui suurt mõju avaldab projekti raames tehtav investeering ettevõtja arengule ning milline on organisatsiooni võimekus mitte ainult projekt läbi viia vaid ka saavutatud tulemusi püsivalt rakendada.

Oluline on ka niinimetatud “projektikirjutamise oskus” ehk argumentatsiooni selge ja loogiline väljatoomine. Kui ettevõtja tunneb, et see valmistab raskusi, tasub kindlasti konsulteerida projektide koostamisega tegelevate konsultantidega.

Saatuslikuks saavad näpuvead ja pisidetailid.

Oluline tõuge, miks projekti koostama hakata, on kindlasti realiseerimist/lahendamist vajav idee/probleem.
Kui ettevõtjal on probleem, eesmärgid ja soovitavad lahendusteed selgelt defineeritud, on küsimus vaid vormistamises.

Kogemused näitavad, et põhiliseks põhjuseks negatiivsete hinnangute saamisel on kahjuks apsud ja näpuvead, mis lähevad vastuollu toetusskeemi määrusega. Seetõttu soovitame kindlasti projekti ettevalmistamist võtta täie tõsidusega, topeltkontrollida üle kõik eelarvenumbrid, kuupäevad jms. Head ideed ei tohi ju detailide tõttu realiseerimata jääda!

Soovime kõigile oma klientidele edu projektide realiseerimisel ning oleme valmis abistama Teid erinevate taotluste ja projektide koostamisel.

Tunned teema vastu huvi?